Rajasthan tour planner

Pushkar Tour Packages

Colorful Rajasthan
Colorful Rajasthan

Duration : 10 Nights / 11 Days
Destinations covered : Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - pushkar - Jaipur - Agra

pushkar cattle fair

Duration : 14 Nights/ 15 Days
Destinations Covered : Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Delhi

Pushkar fair with Nepal tour

Duration: 13 Days - 12 Nights
Destinations Covered: New Delhi - Mandawa - Pushkar - Jaipur - Agra - Katmandu - Pokhara

Golden triangle tour with pushkar

Duration: 7 Nights / 8 Days
Destinations Covered: Delhi - Agra - Jaipur -Pushkar - Delhi


Pushkar Fair Taj Tiger

Duration: 10 Days / 09 Nights
Destinations Covered: New Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur - Pushkar - New Delhi

Royal Rajasthan tour

Duration : 13 nights / 14 Days
Destinations Covered: New Delhi - Shekhawati - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur Mount abu - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Delhi

Pushkar fair tour

Duration : 11 Nights / 12 Days
Destination Covered: Delhi (2 nights) - Agra (1 night) - Jaipur (2 nights ) - Pushkar ( 03 nights) - Udaipur (02 nights ) - Delhi

Taj Mahal with Pushkar tour

Duration : 07 Nights / 08 Days
Destinations Covered : Delhi - Jaipur - Pushkar - Agra - Delhi

Pushkar camel fair tour

Duration : 17 Nights / 18 Days
Destination Covered: Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer -Jodhpur - Ranakpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Bharatpur - Sikri - Agra - Delhi

Pushkar fair with best of north india

Tour Duration : 12 nights / 13 Days
Destination Covered: Delhi - Samode - Pushkar - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi